Kalundborg Sejlklubs Sejladsbestemmelser for præmiesejladser 2021


Der sejles efter Dansk Sejlunion og ISAF’s kapsejladsregler 2021- 2024, DH 2016 samt nedenstående regler.


1.Forudsætninger
Det er en betingelse for deltagelse i kapsejlads, at båden er tilmeldt sæsonens kapsejladser (sker ved henvendelse til en repræsentant for Kølbådsudvalget). Det koster 300 kr.
Gæstende både fra andre klubber kan også deltage, hvis båden er ansvarsforsikret og bådens fører er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.


2. Bådens obligatoriske udrustning
Ildslukker, tågehorn, pøs/lænsepumpe, lommelygte, forbindingskasse, kniv, radarreflektor, anker.


3. Start- og sluttidspunkt
Der startes med ”omvendt respit” *. Dvs bådene starter individuelt, med langsomste båd først. Startidspunktet for hver enkelt båd fremgår af respitlisten, som offentliggøres på www.kapsejlads.nu senest en time inden første start. Første båd starter kl.18.30.
Dvs hver båds individuelle starttidspunkt beregnes ved, at det antal minutter og sekunder som står i kolonnen ”Forskydelse” skal lægges til kl.18.30.

I hele september måned starter alle både dog en halv time tidligere.
Lørdag 2.oktober er første start kl. 14.00.

Hvis vejrforholdene er ekstreme, kan kapsejladsledelsen vælge på forhånd at aflyse sejladsen, hvilket i så fald oplyses på kapsejlads.nu .

Kapsejladsen afsluttes når sidste fuldførende båd er i mål. Dvs der er ingen tidsbegrænsning og sejladsen bliver ikke afblæst i tilfælde af at der opstår vindstille undervejs.


4. Handicap
Der sejles efter sømiletiderne TACIL, TACIM eller TACIH som angivet på bådens certifikat. Hvilken der anvendes til handicapberegning, afgøres ved at kølbådsudvalget inden sejladsen skønner hvilken vindstyrke der vil præge aftenens sejlads. Der kan ikke protesteres mod det anvendte skøn.

Både uden gyldigt certifikat sejler i et separat løb, og tildeles en fiktiv sømiletid udfra kølbådsudvalgets skøn. Disse både får ikke overaltplaceringer.


5. Bemanding
Der er ingen minimumskrav, dvs. singlehand-sejlads er tilladt.


6. Mærker
Banekortet fremgår på kapsejlads.nu under ”medlem/banekort”.
Mærke ”1” betegner start- og mål-linjen.

7. Bane
Startlinjen passeres fra øst mod vest.

Mærkerne 2-5 skal altid (efter start og inden målgang) passeres således: 2: Vest om, 3 : Øst om, 4: Syd om , 5 : Syd om.

Den resterende del af banen oplyses på www. kapsejlads.nu senest 5 minutter inden første start. Hvis der står ”s” eller ”b” efter et mærke, er det for at angive om det skal haves på styrbord henholdsvis bagbord side af båden.

Mållinjen passeres fra vest mod øst.


8. Hensyn
Der gælder ubetinget vigepligt over for færger og erhvervstrafik, og kapsejlere skal i god tid ændre kurs og herved tilkendegive, at man agter at vige.
Lanterner skal føres iflg. de internationale søvejsregler.


9. Meddelelser
Opslag om ændringer o.lign vil forefindes på ”kapsejlads.nu” under ”Kalundborg Sejlklub”.
Her vil startlister, resultatlister og sejladsbestemmelser også kunne findes.


10. Øvrigt

I tilfælde af protest, skal protestflag føres indtil målgang.
En repræsentant for kølbådsudvalget skal informeres hurtigst muligt efter hændelsen.
Se i øvrigt kapsejladsreglerne for håndtering.

*kapsejladsreglernes regel 26 udgår, da der ikke afvikles en startprocedure med flag og lydsignaler.

Se Dansk Sejlunion og ISAF’s kapsejladsregler på ”www.dansksejlunion.dk”.

Klik på annoncerne og støt vores sponsorer