Vedtægter for Kalundborg Sejlklub                                                                           

Klubbens navn: Kalundborg Sejlklub. Hjemsted: Kalundborg, Kalundborg kommune. Stiftet: 2 juni 1902                  

§2. Stander                  

Klubbens stander er hvid med tre bølgelinjer, der på midten brydes af en gul krans, som i det indenfor værende felt har en trefork og bogstaverne "KS" i gult.
Klubemblemet er standeren.
                 

§3. Formål                  

Klubbens formål er at støtte og fremme interessen for sejl- og motorbådssporten. Formålet søges opnået bl.a. ved:
a. At tilvejebringe gunstige lokale forhold for lystbådssejlere og andre
                

som har interesse for sejl- og motorbådssport.
b. At afholde kapsejladser i det omfang, det skønnes at have interesse.
c. At afholde fællesaktiviteter for sejl- og motorbåde.
d. At afholde faglige og sociale arrangementer, samt om muligt at arrangere kursus i navigation,
 

kapsejladsteori og praktisk sømandskab.      

                   

§4. Klubbens medlemskab                   

Klubben er tilsluttet D.I.F., Dansk Sejlunion, og Kalundborg Idrætsunion.                  


§5. Optagelse af medlemmer                   

Bådejere samt andre, der benytter klubbens faciliteter og/eller dyrker aktiv sejlsport i sejlklubbens regi, betragtes som aktive.
Der findes følgende 4 kategorier af aktivt medlemskab:
a. Som seniormedlem optages enhver, der er fyldt 25 år.
                  

b. Som familiemedlem til reduceret kontingent optages ethvert seniormedlems ægtefælle/samlever, samt forældre til juniorer.                  

c. Som juniormedlem optages enhver i alderen indtil 25 år.
d. Som gastemedlem optages enhver, der er fyldt 25 år.
Som støttemedlem kan optages personer og virksomheder, der med deres kontingent ønsker at støtte Klubbens formål.
Bortset fra gastemedlemmer optjener aktive medlemmer anciennitet, som gælder ved tildeling af ba°dpladser. Bådejere optages kun som seniormedlemmer.
Optagelse af umyndige i klubben kræver samtykke af forældre/værge.
Bestyrelsen kan nægte optagelse i klubben, hvis ansøgeren ikke lever op til forma°lsparagraffen.

                   

§6. Æresmedlemmer                  

Personer, der på fremtrædende måde har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter indstilling fra medlemmer eller bestyrelse optages som æresmedlemmer.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.
Bestyrelsen har den endelige afgørelse, og dens indstilling kan ikke gøres til genstand for diskussion.

                   

§7. Kontingent                  

Medlemskontingentet fastsættes hvert år pa° generalforsamlingen gældende fra den efterfølgende opkrævningsperiode.
Kontingentet opkræves halvårsvis forud.
Der udsendes halvårskontingentopkrævning i december måned til betaling senest d. 31.12. og i juni måned til betaling senest d. 30.06.

                   

Ved overskridelse af betalingsfristerne kontaktes man skriftligt af kassereren og får en deadline for betaling. Overskrides denne, mister man sit medlemskab.
Nye medlemmer, der optages før den 1. maj, henholdsvis 1. november betaler fuldt halvårskontingent.
Sker optagelsen efter 1.maj, henholdsvis 1. november betales først kontingent ved indgangen til næste halvår.

                   

§8. Udmeldelse                  

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden udgangen af et halvår.                  

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog skal ved en sådan afgørelse samtlige bestyrelsesmedlemmer stemme herfor.
Pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmål om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte
                 

har stemt herfor.

                                                                                 

§9. Generalforsamlingen                   

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel til medlemmerne ved annoncering eller skriftlig meddelelse, som skal indeholde dagsordenen.
                  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest otte dage før, generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der er mødt personligt frem.

                   

§10. Dagsorden

                   

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Generalforsamlingens gyldighed.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
                 

4. Forelæggelse af regnskaber for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent samt indskud til havneplads
                  

og havnepladsleje for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af ungdomsleder
10. Valg af formand for havneudvalg, som samtidig fungerer som havnefoged.

11. Valg af næstformand for havneudvalg.
12. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.
13. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år.
14. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant, der vælges for et år.
15. Valg af udvalg.
16. Orientering om det godkendte regnskab for Else og Johannes Pedersens Fond

17. Evt.

                   

§11. Ekstraordinær generalforsamling                   

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Hvis mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring
til bestyrelsen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med oplysning om det emne, der ønskes behandlet, skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Indkaldelse og dagsorden jævnfør §9.

                   

§12. Dirigenten                  

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst fem stemmeberettigede medlemmer sættes under skriftlig afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af mindst fem stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forelægges på samme generalforsamling.

                   

§13. Valg af bestyrelse .                 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på ti medlemmer, som er foreningens daglige ledelse
og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af en klubformand, en kasserer, en ungdomsleder samt en formand og en næstformand for havneudvalget og yderligere fem bestyrelsesmedlemmer.
                

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen og afgår på skift.
Genvalg kan finde sted.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder en af de på generalforsamlingen valgte suppleanter
i bestyrelsen frem til førstkommende generalforsamling.
Klubformand og kasserer kan ikke afgå samtidig.
Kasserer og havneudvalgsformand er på valg samme år.
Klubformand og næstformand for havneudvalget vælges samme år.
Er der foreslået flere kandidater til formandsposten, holdes skriftlig afstemning.
Opnår ingen kandidat ved første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages en ny afstemning. Opnår heller ingen kandidat ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede de største stemmetal.
Er stemmerne lige ved denne afstemning, afgøres formandsvalget ved lodtrækning,

                   

§14. Valg af udvalg                  

Følgende udvalg vælges på generalforsamlingen:
1. Motorbådsudvalg bestående af mindst tre medlemmer.

 2. Kølbådsudvalg bestående af 3 - 5 medlemmer.                  

Kølbådsudvalget udpeger et antal målere og dommere, som refererer til formanden for kølbådsudvalget

3. Surferudvalg bestående af 3 - 5 medlemmer.
4. Ungdomsudvalg bestående af 3 - 5 medlemmer.
                                                      

5. Havneudvalg bestående af 2 - 4 medlemmer
6. Klubhusudvalg bestående af 3 - 5 medlemmer
7. PR- og webudvalg bestående af 3-5 medlemmer
Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen
Bortset fra havneudvalget vælger udvalgene selv deres formand
Motorbådsudvalg, kølbådsudvalg, klubhusudvalg og webudvalg tiltrædes af en kontaktperson fra bestyrelsen, når denne har holdt sit konstituerende møde.
Ungdomsudvalget tiltrædes af ungdomslederen.
Surferudvalget repræsenteres i bestyrelsen via ungdomsudvalget.
Havneudvalget tiltrædes af havneudvalgsformand og -næstformand
De enkelte udvalg kan efter generalforsamlingen udvides ved optagelse af medlemmer, dog uden
stemmeret i udvalget.

                   

§15. Konstituering og tegningsret.                 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en næstformand og en sekretær samt en
kontaktperson i hvert udvalg, dog ikke i surferudvalget, som repræsenteres via ungdomsudvalget,
jævnfør §14, næstsidste afsnit.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden samt formanden for havneudvalget, eller dettes næstformand, er til stede.
I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.
I tilfælde af stemmelighed er formanden, eller i hans fravær, næstformandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formanden.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
Foreningens daglige drift varetages af kassereren eller, ved dennes forfald, en af bestyrelsen udpeget stedfortræder.

                   

§16. Hæftelse                   

Klubben hæfter udadtil med sine aktiver, medlemmerne kun med deres kontingent.                  

§17. Regnskab                   

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, samt budget for det følgende år forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Der udarbejdes et særskilt driftsregnskab, status og budget for havnen, som ved årets udgang indgår i klubbens samlede regnskab.
                

Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for klubbens medlemmer senest otte dage før, generalforsamlingen afholdes.                 

§18. Revision                  

Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

                   

§19. Vedtægtsændringer                 

Forandringer af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når følgende tre punkter er opfyldt:

1. Mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
2. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
3. Vedtægtsændringen er varslet til lovlig tid, jævnfør § 9.

                   

Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling.
Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket
antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

                   

§20. Klubbens anlæg

                   

Havneudvalget har den daglige ledelse af alle land og søværts områder, der administreres af Kalundborg Sejlklub. Undtaget herfra er ledelse og drift af klubhusethvis daglige drift hører under klubhusudvalget.
Der henvises til respektive vedtægter og reglementer for anvendelse af klubbens anlæg.

                   

§21. Klubbens opløsning

                   

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

                   

Ved beslutning om klubbens opløsning, skal foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre tilgå almennyttigt formål.


Kalundborg den 17.marts 2016

                                   

    


 


Klik på annoncerne og støt vores sponsorer